Grundejerforeningen

PAX

Stiftet den 11. november 1942

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkomstintroduktion

 

 

 

 

 

Velkommen

 

Med denne introduktion, som er lige til at hæfte ind i ringbindet med dine øvrige ”huspapirer”, ønsker bestyrelsen at ønske dig hjerteligt velkommen i Grundejerforeningen PAX.

 

Foreningen blev stiftet i 1942 og har i dag 66 medlemmer (parceller).

 

Foreningens område omfatter vejene Humlebjerg, Kagsbro, Kagsløkke, Abildhøj, Hampeland og Muldager op til indkørslen til lejlighederne i Muldager.

 

Foreningens formål er at varetage fælles grundejerinteresser, herunder vedligeholdelse af foreningens private fællesveje samt fællesanlægget.

 

Denne introduktion har til formål at give en orientering om forskellige praktiske spørgsmål, der uvilkårligt melder sig for en tilflytter.

 

Er der i denne introduktion punkter, du ønsker nærmere belyst, eller har du spørgsmål i øvrigt, er du altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

 

 

Bestyrelsen (pr. marts 2016)

 

Formand      Jesper Kunst                      Hampeland 18

                      Telefon:                              6060 9432

                      Email:                                 PAX@Hampeland.dk

 

Kasserer      John Møller                        Hampeland 8

                     

Øvrige medlemmer

 

                      Kasper Bo Andersen          Kagsløkke  7

                      Martin Steen Nielsen          Hampeland 20

                      Caroline Warner                 Humlebjerg 16

                     

Suppleant    Freja Hougaard Andreassen Hampeland 10

                     

 

Medlemsinformationer

 

Mindst 1 gang om året omdeler bestyrelsen en medlemsinformation til foreningens medlemmer for hermed at informere om foreningens fællesanliggender.

 

 


Kontingent

 

Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling den 10. maj for årets første halvår og den 10. november for årets andet halvår. Foreningen er tilmeldt PBS, hvorfra opkrævninger udsendes, og hvor man ligeledes kan tilmelde sig automatisk betaling af kontingentet gennem sit pengeinstitut.

 

På foreningens generalforsamling i marts 2016 blev det besluttet at kontingentet for 2016 er 1800 kr. svarende til 900 kr. per halvår. Kontingentet betales således:

 

·         Den 10. maj 2016                        900 kr.

·         Den 10. november 2016             900 kr.

 

 
Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og omdeles til alle medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 20 stemmeberettigede medlemmer.

 

Medlemmerne opfordres til at møde op på generalforsamlingerne og hermed være medbestemmende om foreningens arbejde.

 

Hvert parcel har kun én stemme og har i øvrigt ret til at lade sig repræsentere ved stedfortræder, når denne er ægtefælle, registreret partner, et myndigt husstandsmedlem, eller selv medlem af Pax, såfremt skriftlig fuldmagt forevises. Et medlem kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

 

Referat af generalforsamlinger kan rekvireres hos bestyrelsen.

 

 
Vedligeholdelse af veje og fortove

 

Ifølge foreningens formålsparagraf påhviler det foreningen at forestå vedligeholdelsen af foreningens veje og fortove. Graden af vedligeholdelse fastlægges på den årlige generalforsamling i forbindelse med vedtagelse af årets budget.

 

Det er vedtaget, at foreningens vedligeholdspligt ikke indeholder vedligeholdelse og rensning af regnvandsbrønde i veje, ligesom vedligeholdelse af fortove kun går til og med kanten af flisebelægning ind imod egen grund. Endvidere er førstegangsoprettelse af overkørsler til carport eller garage på det enkelte medlems egen regning.

 

Vi har dog siden den vedtagelse tegnet kontrakt med et firma, som med jævne mellemrum renser regnvandsbrøndene. Erfaringen viste, at det for mange af brøndenes vedkommende ellers ikke blev gjort.

 

Med jævne mellemrum foretager Københavns Kommunes Vejkontor eftersyn af vejenes tilstand. I de tilfælde, hvor kommunen måtte have noget at bemærke, gives der påbud til den enkelte grundejer, der er ansvarlig i privatvejlovens forstand. Hvis et sådant påbud modtages, bedes det omgående videregivet til foreningens bestyrelse, der sørger for det videre fornødne.

 

Vejvedligeholdelsen er foreningens absolut dyreste aktivitet. Derfor opfordres medlemmerne til at være med til at værne om vore veje og fortove ved jævnligt at holde dem fri for ukrudt om sommeren og sne og is om vinteren.

 

Ifølge politivedtægten for Københavns kommune er det forbudt at parkere med 2 hjul på fortovet. Foreningen beder sine medlemmer og disses besøgende om at overholde dette påbud, da biler på fortovet kan nedbryde asfalten og forrykke flisebelægningen med deraf følgende mer­udgifter for foreningen.

 

Vi opfordrer ligeledes med­lemmerne til, såfremt de ser et kørende ”vildfarent” køretøj oppe på fortovet - for måske at kunne passere - at skrive indregistreringsnummer og evt. firmanavn på et stykke papir og videregive dette til bestyrelsen, som vil gøre krav gældende om erstatning, såfremt kørslen har forrettet skade på fortovet.

 

 

Renholdelse af fortov og vej

 

Det påhviler den enkelte grundejer at holde eget fortov og vejstykke i pæn stand og fri for ukrudt. Ifølge myndighedernes bestemmelser har grundejeren pligt til mindst én gang om ugen at feje færdselsarealer belagt med asfalt.

 

Da ukrudt nedbryder asfalt med deraf følgende reparation og merudgift på foreningens vejvedligeholdsbudget, henstiller foreningen til, at fortovet og vejene holdes fri for ukrudt. Foreningen forbeholder sig ret til at holde enkeltmedlemmer økonomisk ansvarlige, såfremt man groft forsømmer sin renholdningspligt.

 

 

Snerydning

 

Ifølge myndighedernes bestemmelser skal den enkelte grundejer sørge for snerydning af såvel sit fortov som sit vejstykke til midten af vejen.

 

I glat føre påhviler det ligeledes den enkelte grundejer at gruse forsvarligt på fortovene. Til brug for dette stiller foreningen gratis grus til rådighed. Grusbunken er placeret ved flaskecontaineren i anlægget ved Kagsløkke.

 

Det kan ikke anbefales at anvende salt i sne- og isbekæmpelsen, idet salt ødelægger fliser og asfalt.

 

Gennem paraplyforeningen Husum G/F er vi nogle grundejerforeninger i Brønshøj/Husum, som har tegnet en fælles snerydningskontrakt omfattende snerydning af alle foreningernes private fællesveje.

 

Medlemmerne anmodes om, såfremt det er muligt, at køre deres biler ind i indkørslerne/carportene, når der er tegn på snefald. På denne måde undgår vi, at snerydningskøretøjerne skal køre i en bue uden om parkerede biler, og vi opnår totalt ryddede veje og ikke irriterende ”volde” af sne og is.

 

Uanset at foreningen har en kontrakt om snerydning af alle vejene, skal det pointeres, at den enkelte grundejer stadig, ifølge myndighedernes bestemmelser, har ansvaret for snerydningen af såvel fortov som sit vejstykke til midten af vejen. Man kan således ikke forlade sig på snerydningsordningen og dermed være uden ansvar.

 

 

Fællesanlægget

 

Ifølge tinglyst deklaration af 19. februar 1951 skal Grundejerforeningen PAX i samarbejde med ejendomsselskabet Vesterhave vedligeholde anlægget ved Kagsløkke.

 

Til vedligeholdelse af anlægget træffer bestyrelsen aftale med en gartner eller lignende om at forestå vedligeholdelsen, som pågår i perioden fra 1. april til 31. oktober.

 

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til, at medlemmerne tager ordet ”fælles” for pålydende, og anvender vores fællesanlæg til leg med børnene etc. F.eks. står foreningens legeredskaber til fri afbenyttelse.

 

 

Renovation

 

Renovationen i foreningen varetages af:

 

City Renovation a/s

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende affald, kan disse rettes til:

 

Københavns Affaldsservice

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Miljø/Affald
Telefon: 70 10 33 88
Kalvebod Brygge 45
1502 København V
Postboks 259
E-mail:
affald@tmf.kk.dk 

Hjemmeside: www..kk.dk /affald

 

 

 

Der er flaskecontainere ved foreningens grusbunke i anlægget ved Kagsløkke, på Frederikssundsvej ved indkørsel til ”Åfløjen” samt på hjørnet af Kagsbro og Novembervej.

 

Vi anmoder venligst om, at man tager sine flasker med hjem igen, hvis beholderne er fulde. Giv gerne bestyrelsen besked, såfremt forgæves besøg til containerne gentages, så bestyrelsen kan rekvirere ekstra tømninger.

 

Med hensyn til afhentning af haveaffald, papir, storskrald og kemi henviser vi venligst til post fra kommune/renovationsselskab eller www.miljoe.kk.dk/privat/affald med hensyn til præcise datoer.

 

 

Afbrænding af haveaffald

 

Der henvises til politivedtægten vedrørende afbrænding af affald. Husk på inden afbrænding, at naboerne måske har hængt tøj til tørre og ikke ønsker det tilrøget.

 

 

Redskaber og værktøj til udlån:

 

Foreningen råder over redskaber og værktøjer, som står til rådighed for medlemmerne. Redskaberne er placeret i foreningens skur beliggende i anlægget. Såfremt medlemmerne ønsker at låne redskaber, kan en nøgle til skuret lånes hos én i bestyrelsen.

 

Da der er tale om fællesredskaber, bedes medlemmerne hurtigst muligt returnere redskaberne - og helst hver aften – således, at naboer og ikke mindst foreningens havefolk kan benytte redskaberne, når det kræves.

 

For at kunne spore, hvor hver enkelt redskab befinder sig, bedes medlemmerne skrive sig på udlånslisten, der hænger i skuret.

 

Giv venligst bestyrelsen besked såfremt et redskab skulle være defekt.

 

Redskaber til udlån:

 

·    Havetromle

·    Trillebør

·    Rensesplit

·    Kloakrenser

·    Pælebor

·    Lille håndgrensaks

·    Stor håndgrensaks

·    Hånd hækkeklipper

·    Elektrisk hækkeklipper

·    Kabeltromle

 

Motorredskaber

 

Motorredskaber bedes brugt med omtanke.

 

Det er bekvemt at bruge motorplæneklipper og motorsav, men hvis naboen har inviteret frokostgæster i det fri, eller bare ønsker at slappe af, kan velviljen over for motorredskaber være begrænset.

 

Husdyr

 

Der henvises til politivedtægten, og der opfordres til, at man tager hensyn til sine naboer.

Husk at medbringe og bruge plastposer når hunden luftes,

 

 

Grus

 

Til brug for grusning i glat føre stiller foreningen gratis grus til rådighed for medlemmerne. Grusbunken findes på arealet ved Kagsløkke.

 

Såfremt medlemmerne herudover skulle have brug for lidt grus til opretning af havefliser etc., kan medlemmerne mod betaling af kr. 50,- pr. trillebørfuld tage i rimelige mængder fra bunken. Betaling skal ske til kassereren

 

 

Foreningsarrangementer

 

Der ligger ingen faste aftaler om fællesarrangementer i foreningen.

 

Der har været afholdt sommerfester og fastelavns arrangementer på foreningens fællesareal dels arrangeret af bestyrelsen og dels af medlemmerne. Disse arrangementer har efter bestyrelsens opfattelse været ganske vellykkede, og vi opfordrer derfor medlemmerne til at komme med forslag til arrangementer, så vi kan fortsætte denne tradition til gavn for det sociale samvær.

 

Bestyrelsen står gerne til disposition til sådanne arrangementer i form af indlæg i medlemsinformationer etc., ligesom vi gerne hjælper med det rent praktiske.

 

 

Feedback

 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage aktivt i foreningens arbejde. Medlemmerne er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen både personligt, telefonisk og skriftligt med feedback, spørgsmål samt forslag, ligesom indlæg til medlemsinformationer er mere end velkomne.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen